Kolejny etap  prac remontowych przy kościele  Św. Michała Archanioła w Wyszęcicach zakończony.

 

20 stycznia Konserwator Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dokonała odbioru prac  remontowych przy kościele w Wyszęcicach. Prace polegały na wymianie i remoncie  pokrycia hełmu wieży oraz wieży komunikacyjnej blachą miedzianą.

 

O pomoc w realizacji dwóch projektów parafia wystąpiła, poprzez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działań  „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” w ramach osi Leader.

Koszt obu zadań zamknął się w kwocie ok. 77 tys. zł, natomiast przyznane dotacje wynoszą razem 50 tys. zł. W chwili obecnej parafia złożyła wniosek o zwrot przyznanej dotacji.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Informacja opracowana przez Parafię pw. Św. Marcina w Krzelowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 —Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi